Management Team


Krishna

Krishna Meka

Founder & CEO
LV

Lakshmi Venkat

Co-founder & CTO
ram

Ram Patnala

Co-founder & COO

 


Leadership Team

 


Vinod Kumar

Vani Kokila

SVP - HR
Sudhakar

Sudhakar Sanagapalli

Sr. Vice President-Technology
Shyam

Shyam Vallabh

VP - Business Development
Kiran

Kiran Prakash

AVP - Business Consulting
Aravind

Venkata Pradeep

VP - Sales
Thej

Thej Kiran Bitta

Product Head
Anjan

Mani Kiran

Blockchain Lead
Bharath

Bharath Kumar

Product Lead
Gaurav

Gaurav Kumar

Finance Head

 


Advisors

 


Brad

Brad Closson

Digital Technologies
Eric

Eric Egnet

Healthcare IT
Marks

Marks Schulz

Aviation IT
Vishnu

Vishnu Sundaram

Telematics
Sarv

Sarv Saravanan

Global Information
Technologies
Amit

Amit Midha

Global Digital Cities
Ajay Gupta

Ajay Gupta

Pharma
Hari

Hari Buggana

Healthcare
Rohit

Rohit Tomar

Supply Chain
Avinash

Avinash

Oil & Gas
Animesh

Animesh

Healthcare
Rohit

Indraneel

Automobile