Management Team


Krishna

Krishna Meka

Founder & CEO
LV

Lakshmi Venkat

Co-founder & CTO
ram

Ram Patnala

Co-founder & COO

 


Leadership Team

 


Vinod Kumar

Vani Kokila

SVP - HR
Sudhakar

Sudhakar Sanagapalli

Sr. Vice President-Technology
Shyam

Shyam Vallabh

Chief Business Officer
Anjan

Mani Kiran

Blockchain Lead
Bharath

Bharath Kumar

Product Lead
Gaurav

Gaurav Kumar

Finance Head

 


Advisors

 


Brad

Brad Closson

Digital Technologies
Vishnu

Vishnu Sundaram

Telematics
Sarv

Sarv Saravanan

Global Information
Technologies
Amit

Amit Midha

Global Digital Cities
Ajay Gupta

Ajay Gupta

Pharma
Hari

Hari Buggana

Healthcare
Avinash

Avinash

Oil & Gas
Rohit

Indraneel

Automobile